Hoofdstuk 1 Visie op Zorg

In dit hoofdstuk beschrijven wij de fundamenten waarop het project is gebaseerd vanuit onze mensvisie gericht op mensen met een verstandelijke beperking en vanuit het begeleidingsklimaat dat wij voor onze kinderen willen creëren. Daarmee zetten we de basis neer voor de verdere vormgeving en uitvoering van dit project.

 

1-1 VISIE OP MENSEN MET EEN VERSTANDELIJKE BEPERKING

Ieder mens is uniek met zijn talenten, mogelijkheden en beperkingen. Ieder mens is op zoek naar de voor hem meest ideale levensinvulling waarbij hij gebruik maakt van zijn talenten en mogelijkheden, rekening houdend met zijn beperkingen. Voor de mensen met een verstandelijke beperking is het niet anders. Zij vragen bijzondere aandacht en zorg en een grotere investering van de omgeving om met hun mogelijkheden én onmogelijkheden om te gaan. Samen wordt gezocht naar een goed evenwicht tussen ondersteuning waar nodig enerzijds, en het bewandelen van hun eigen weg waar mogelijk anderzijds.
Mensen met een verstandelijke beperking vragen om een open en eerlijke benadering en niet om een betuttelende aanpak. Tegelijkertijd vragen zij om erover te waken dat hun mogelijkheden niet overschat worden. Hoewel niet altijd aan de buitenkant te zien, hebben sommigen van hen moeite met de eisen die in onze samenleving aan hen worden gesteld. Niet de gebruikelijke normen en waarden moeten vanuit dit oogpunt uitgangspunt zijn, maar normen en waarden passend bij het individu, dat zo de ruimte krijgt zijn/ haar eigen leven te leiden. Binnen eigen mogelijkheden en tempo. Net als ieder ander mens die recht heeft op een prettige plek in onze samenleving.

 

1-2 BEGELEIDINGSKLIMAAT

De Zevenhoek streeft naar een huis waar de bewoners zich thuis voelen en waar zij zich gewaardeerd weten. Een huis waar het zorgteam respect toont voor individuele keuzes en waar men elkaar op een positieve manier corrigeert. Gestreefd wordt naar een huis waar men erover waakt dat bewoners niet vereenzamen, zich isoleren, zich vervelen. Een huis waar liefdevolle aandacht is voor een ieder. Waar luisteren veel verder gaat dan slechts het aanhoren van gesproken taal.

Deze algemene uitgangspunten worden zichtbaar in het individuele begeleidingsplan dat in samenspraak tussen de ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger, de individuele bewoner en de begeleiders wordt opgesteld. Het begeleiden van een groep jong volwassenen vraagt namelijk om een adequate houding van het zorgteam en andere begeleiders die met deze jongvolwassenen omgaan.

Wat wij vooral nastreven is o.a.:
- het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling.
- het creëren van een sfeer waarin de bewoners zich (ook in relatie tot   
  medebewoners) verder kunnen ontwikkelen.
- het scheppen van een klimaat waarin respect is voor ieders persoonlijkheid, privacy en keuzes.
- een klimaat waarin warmte en geborgenheid vanzelfsprekend zijn. 
- een klimaat waarbij alle betrokkenen zich sociaal en ruimhartig tegenover elkaar opstellen.   
- een klimaat waarin men zich verantwoordelijk voelt voor elkaar. 
- respect voor ieders vrijheid om zichzelf te kunnen zijn in combinatie met vaste regelmaat en structuur als basisleefregel.