Fiscaal vriendelijk schenken

Fiscaal vriendelijk schenken aan stichting de Zevenhoek, wat houdt dat in?

Als lid van de ‘Club van 100’ kun je fiscaal vriendelijk schenken, als je ervoor kiest je bijdrage te doen in de vorm van een ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’. Je sluit met stichting de Zevenhoek een ‘overeenkomst periodieke giften’ af en kunt dan de totale jaarlijkse gift, zonder drempel, vanaf de 1e tot en met laatste Euro aftrekken van de belasting.

Belangrijkste voorwaarden:

  1. De gift moet gedaan worden aan een zogenaamde ANBI-instelling (‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Stichting de Zevenhoek heeft de ANBI-status gekregen van de Belasingdienst.
  2. Het betreft een jaarlijkse gift voor eenzelfde bedrag voor minimaal vijf jaar.

Voor gedetailleerde informatie, zie: www.belastingdienst.nl/giften.

De (fiscale) procedure, stap voor stap.

Stap 1.

Je downloadt het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift in geld’.

overeenkomst_ p1eriod_gift_in_geld_ib0802z2fol

Stap 2.

Je vult de overeenkomst in.

Bij het formulier is een uitgebreide toelichting gevoegd, die je helpt bij het volledig en juist invullen van de overeenkomst.

****************************************************************************************************

Let op:

Je moet zowel het deel ‘Exemplaar voor de schenker’, als het deel ‘Exemplaar voor de instelling’ invullen.

Onder ‘1 Verklaring gift’ kunt u maar één persoon opgeven, bij wiens overlijden de giften eindigen. (Je kunt dus niet kiezen voor ‘eindigt bij het overlijden van de schenker’ èn ‘eindigt bij het overlijden van een ander dan de schenker’. Je moet één van beide kiezen.)

****************************************************************************************************

Stap 3.

Na het invullen van uw deel van de overeenkomst, ondertekent u de overeenkomst en stuurt een scan -als bijlage in de mail- naar stichting de Zevenhoek. Emailadres: info@zevenhoektilburg.nl.

Kunt u niet scannen, stuur dan een mail naar info@zevenhoektilburg.nl met uw naam, adres en telefoonnummer. Stichting de Zevenhoek zal dan contact met u opnemen voor het uitwisselen van adresgegevens.

Stap 4.

Stichting de Zevenhoek vult, na ontvangst van het door u ingevulde deel van de overeenkomst, deze (met name ‘4 Gegevens instelling of vereniging’) verder in en ondertekent deze.

Stap 5.

Stichting de Zevenhoek stuurt het deel ‘Exemplaar voor de schenker’, van de door beide partijen ondertekende overeenkomst, terug naar u toe. Bewaar deze -door beide partijen ondertekende- overeenkomst in uw (belasting-)administratie. Deze overeenkomst dient als bewijs voor uw aftrekpost. Je moet deze overeenkomst, als bewijs van een opgevoerde aftrekpost ‘periodieke gift in geld’, enkel op speciaal verzoek van de belastingdienst kunnen overleggen.

Stap 6a.

Jaarlijks overmaken van het overeengekomen bedrag naar stichting de Zevenhoek.

Stap 6b.

Jaarlijks het geschonken bedrag aftrekken van de belasting, bij aangifte.

Zorg er wel voor dat het overeengekomen bedrag daadwerkelijk -ieder kalenderjaar- wordt gestort, anders wordt niet voldaan aan de voorwaarde ‘jaarlijkse gift’ en is daarmee het overeengekomen schenkingsbedrag niet aftrekbaar voor de belasting. In geval van onderbreking van de jaarlijkse schenking, binnen de eerste vijf jaar van de overeenkomst, moeten de mogelijk eerder opgevoerde aftrekposten gecorrigeerd worden.